NNFs vedtekter

Vedtekter Nes Nordmark Friluftslag, revidert 2. april 2015, 19. juni 2021, 14. april 2022 og senest 7. oktober 2023

§ 1  Formål

Nes Nordmark Friluftslag (NNF) er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 1995. Medlemmer i laget er grunneiere, næringsbedrifter og hytteeiere i Nes Nordmark i Hallingdal, som har betalt medlemskontingent til laget.

Nes Nordmark friluftslag har som hovedformål å etablere og vedlikeholde et tilfredsstillende løypenett for ski om vinteren og turstier om sommeren.

§ 2  Geografisk virkeområdet

Det geografiske virkeområdet til NNF er områdene i og rundt Bruset, Synstevannsåsen, Lysern, Grønhovd, Myking, Skålsrudstølen, Foss, Voleli, Nystølen og Saupeset.

§ 3  Styrende organer

Årsmøtet er Nes Nordmark Friluftslags øverste organ. Årsmøtet velger styreleder, øvrige styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisor.

Styret skal bestå av 5 personer. Styremedlemmene velges enkeltvis for en periode på 2 år, slik at henholdsvis 3 og 2 medlemmer av styret er på valg annet hvert år.

Det valgte styret konstituerer seg selv med kasserer og sekretær.

Varamedlemmene og revisor velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer som enkeltvis velges for 3 år av gangen og slik at 1 medlem velges hvert år. Det medlemmet av valgkomiteen som har lengst ansiennitet i komiteen, er komiteens leder.

Det skal tilstrebes geografisk fordeling og representasjon fra de ulike interessent-grupperingene ved valg av styre. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmer som har kontrakt (lønn/godtgjørelse) med Nes Nordmark Friluftslag kan ikke være medlem av styret.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet i Nes Nordmark Friluftslag skal avholdes i løpet av påskeuken på et tidspunkt som gjør at flest mulig medlemmer har anledning til å møte. Tidspunktet for møtet kunngjøres på lagets hjemmeside senest 4 uker før møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes lagets leder eller sekretær innen 15 februar.

Årsmøtet er et åpent møte, men stemmerett har kun de med fullt innbetalt medlems-kontingent.

En representant for gnr./bnr. med fullt betalt medlemskontingent, har stemmerett på årsmøtet dersom betaleren ikke selv har anledning til å delta på årsmøtet.

Alle sakspapirer med styrets innstilling, samt valgkomiteens innstilling, skal være tilgjengelig på lagets hjemmeside 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede, som er tilstede.

Fullmakter gjelder ikke.

Beslutninger i årsmøtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet ansees et forslag som forkastet.

Alle personvalg skal foregå skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag på kandidat.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte fullt betalende medlemmer.

Årsmøtet skal ledes av en valgt møteleder og refereres av en valgt referent.

Dagsorden skal være: 1) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2) Godkjenning av innkallingen. 3) Årsberetning foregående år. 4) Regnskap foregående år (regnskaps perioden går fra 01.10 – 30.09). 5) Status inneværende år. 6) Innmeldte saker. 7) Fastsettelse av arbeidsplaner og medlemskontingent for neste år. 8) Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisor i henhold til valg- ordningen.

Årsmøteprotokollen skal legges ut på lagets hjemmeside senest 14 dager etter årsmøtet.

§ 5  Styret

Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig og fører protokoll for hvert møte. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to styremedlemmer er tilstede. Varamedlemmene innkalles til møtene. Ved likt antall stemmer har lederen dobbeltstemme.

§ 6 løypenett (vinter)

Det skal tilstrebes å ha et løypenett som ivaretar majoriteten av medlemmenes behov. Løypenettets utstrekning og kvalitet må til enhver tid tilpasses friluftslagets økonomi.

Ved tidlig snøfall etter 15.november skal det i helgene (lørdager og søndager) før det øvrige løypenettet kan åpnes, kjøres scooterløyper på strekningen Grønhovd – Olfisklia, Skålsrudstølen – Fjellset (skogsbilveier) og Rundløype på Myking. Etter tilstrekkelig med snø, kjøres ikke ny trase.

Perioden for vedlikehold av det definerte løypenettet er normalt fra ca. 20. desember til første helga etter påske eller sikret kjøring til medio april. Løypenettet skal være tilgjengelig lørdag og søndag i denne perioden, dersom forholdene tillater det.

Et begrenset antall løyper vil bli forsøkt kjørt også fredager i denne perioden. Løyper skal være klare kl. 11.00 på fredager.

For jule- og nyttårshelgen, vinterferien (2 uker) og påske, skal det definerte løypenettet holdes åpent daglig , om forholdene tillater det.

Løypenettets omfang og karakter, fastsettes av styret i NNF i god tid før hver sesong.

Det samlede løypenettet bekjentgjøres med entydig markering av type og hyppighet av vedlikehold på eget løype kart på lagets Web-side, www.skisporet.no samt på oppslagstavler langs løypenettet.

§ 7 Turstier

Nes Nordmark Friluftslag skal legge til rette for sommeraktiviteter i form av merking og skilting av stier (hovedtraseer). Rundløyper etableres og vedlikeholdes i samarbeide med de turistbedrifter som er medlem av laget, samt Nesbyen turistkontor. Disse turstiene bekjentgjøres med entydig markering på eget kart på lagets web-side og oppslagstavler i området.

§ 8 Kontrakt med løype entreprenør(er)

Nes Nordmark Friluftslag skal tilstrebe å etablere en langsiktig kontrakt med løype- entreprenør(er). Kontrakten(e) skal inneholde kvalitets- og sikkerhetsmålsettinger, som samsvarer med medlemmenes behov.

Alle løypekjørere skal bruke sporingsenhet.

§ 9  Særavtaler

Nes Nordmark Friluftslag v/styret har anledning til å inngå særavtaler med enkelte interessenter i området, for å ivareta disses behov. Det forutsettes at disse interessentene kompenserer for eventuelle merutgifter.

§ 10 Annet

Nes Nordmark Friluftslag skal løpende søke samarbeid med Nes Kommune, Nesbyen Turistkontor og andre lag og foreninger i den hensikt å gi medlemmene et best mulig tilbud for aktiv bruk av den flotte naturen i Nes Nordmark.